Video: Wilhelm captures Easter celebration through annual family photo

Lili Lomas and Pramika Kadari