CHS Speaks: Administration eliminates final exams (video)

Pramika Kadari, Executive News & Enterprise Editor